Untitled Document

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ด้วยเจตนารมณ์ ที่ตระหนักถึง ความสำคัญของ การศึกษาในระดับปริญญาตรี อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านความคิดทักษะเชิงวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศชาติแบบยั่งยืนดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนโดยให้ความ สำคัญกับการเตรียมความพร้อม ในด้านศักยภาพและทรัพยากรสนับสนุนต่างๆเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม ปณิธานที่ได้ตั้งไว้

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ภายใต้การดำเนินการบริหารโดยมีศาสตราจารยดร.บุญทัน ดอกไธสง เป็นนายกสภาวิทยาลัย และ ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและอธิการบดี ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ซึ่งได้ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ด้วยความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และ คณาจารย์ที่จะพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติพร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการให้แก่ ชุมชนและท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ มีเครื่องหมายเป็นรูปตราวงกลม ภายในวงกลม เป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ ล้อมรอบปราสาทหินดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จมรรค 8 กลีบบัวทั้ง 8 ยังหมายถึง ปรัชญาและปณิธานของวิทยาลัย ปรัชญาและปณิธานของวิทยาลัย คือ ฝีมือ เทคโนโลยี วิจัย วัฒนธรรม คุณธรรม ความก้าวหน้า ความสำเร็จ และสนองสังคม ยอดปราสาทหิน หมายถึง ความสูงสุด ความแข็งแกร่ง อุตสาหะ พากเพียร ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น

สีของวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ คือ น้ำเงินและเหลืองทอง

น้ำเงิน หมายถึง ความลุ่มลึก หนักแน่น มั่นคงในเชิง วิชาการ เปรียบ เสมือนน้ำทะเลสีน้ำเงิน
เหลืองทอง หมายถึง ความมีชื่อเสียง คุณธรรม คุณภาพ และเป็นเอกลักษณ์ ของความยิ่งใหญ่

ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ คือ
"สร้างและพัฒนามืออาชีพ ให้มีฝีมือ ได้มาตรฐานเพื่อทำงานอย่างต่อเนื่อง"

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมามีปณิธานเพื่อมุ่งขยายการศึกษาในระดับสูงไปสู่ภูมิภาคในบริเวณตะวันออก เฉียงเหนือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนของชาติและกำลังแรงงานของประเทศได้รับการศึกษาและการพัฒนา ด้านวิชาชีพในระดับสูง มุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้ในเชิงวิชาการชั้นสูง มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ ก้าวทัน เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น บัณฑิตของวิทยาลัยจะเป็น ผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และคุณธรรมในการ ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ตั้งอยู่ที่ 198 ถนนมิตรภาพ-จอหอ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 044-415-222 หรือ 044-415-252